سوهان گزی

سوهان گزی نوعی شیرینی لذیذ است که از ترکیب گز و سوهان تولید می شود. قم، اصفهان و بلداجی 3 قطب اصلی در تولید سوهان گزی می باشند که روزانه نیاز بازار داخل و خارج از کشور را تأمین می کنند. قیمت سوهان گزی به نسبت گز پایین تر می باشد و این امر باعث شده تا بازار خرید و فروش سوهان گزی داغ تر شود.

فهرست