انواع گز بلداجی

گز بلداجی همانند گز اصفهان انواع مختلفی دارد. بلداجی پس از اصفهان دومین قطب بزرگ تولید گز در ایران است. گز شاهکار، اصلی، فردوس، اثلی 303 و غیره از جمله برندهای معروف گز بلداجی هستند. جهت خرید و فروش گز بلداجی به سایت بازار گز اصفهان مراجعه کنید و از مشاورین واحد فروش مجموعه لیست قیمت دریافت کنید.

فهرست